REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina
w Gostyninie

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie (zwanej dalej Biblioteką) i jej Filii, wykorzystujących program biblioteczny MAK+ w zakresie ich wypożyczenia, udostępniania oraz innych usług bibliotecznych.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Prawo do bezpłatnego korzystania z Biblioteki mają mieszkańcy Gostynina i powiatu gostynińskiego po uprzednim zapoznaniu się z obowiązującym Regulaminem.
2. Osoby, które nie są stałymi mieszkańcami miasta i powiatu, nie uczą się i nie pracują na terenie miasta prawo do korzystania z biblioteki uzyskują po wpłaceniu kaucji. Wysokość jej określa załącznik nr 1 do Niniejszego Regulaminu.
3. Podstawą do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych jest dokonanie zapisu w elektronicznej bazie danych zarejestrowanych czytelników i posiadanie karty bibliotecznej.
4. Przy zapisie Czytelnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub ważną legitymację szkolną (młodzież powyżej 16 roku życia), podpisać kartę zapisu i wyrazić na piśmie zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w ewidencji czytelników, którą Biblioteka prowadzi do celów statystycznych. Działania te są zgodne z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.).
5. Zgodę o której mowa w pkt. 4 Czytelnik deklaruje, zapisując się po raz pierwszy do Biblioteki. Osoba, która nie wyrazi zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w ewidencji czytelników nie może wypożyczać książek.
6. Administratorem ewidencji czytelników jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.
7. W bazie Biblioteki przechowywane będą następujące dane czytelników: nazwisko i imię, PESEL, data urodzenia, imię ojca, kategoria społeczna (zawód), adres stałego zamieszkania i adres tymczasowego pobytu, numer telefonu oraz adres e-mailowy.
8. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie swoich danych osobowych.
9. Za Czytelnika do 16 roku życia zobowiązanie podpisują i oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni.
10. Po dokonaniu rejestracji Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze wszystkich placówek bibliotecznych MBP w Gostyninie.
11. Karta biblioteczna wydawana jest bezpłatnie. Utratę lub zniszczenie karty Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w Bibliotece, która wydaje odpłatnie duplikat, po uprzednim wypełnieniu przez Czytelnika zgłoszenia wg wzoru w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
12. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę biblioteczną, do czasu zgłoszenia przez Czytelnika.

§ 2

Zasady korzystania ze zbiorów

1. Zbiory biblioteczne wypożyczać można po okazaniu ważnej karty bibliotecznej.
2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni. W wyjątkowych przypadkach o ilości wypożyczonych książek decyduje bibliotekarz.
3. Na prośbę czytelnika Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki o kolejne 30 dni, o ile nie ma na nią zapotrzebowania. Można tego dokonać telefonicznie lub osobiście przed upływem terminu zwrotu.
4. Za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych ponad termin określony w pkt. 2 Biblioteka pobiera kary. Ich wysokość określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych książek przed terminem ustalonym w pkt.2, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.
6. Przed wypożyczeniem książek Czytelnik winien sprawdzić jej stan i zgłosić ewentualne uwagi bibliotekarzowi. W przeciwnym razie uważa się, że książka nie była zniszczona.
7. Zarządzeniem dyrektora MBP w jednym miesiącu roku kalendarzowego może być wprowadzona abolicja – zwolnienie z pobierania kar.
8. Przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych książek skutkuje zablokowaniem konta we wszystkich agendach bibliotecznych.
9. Odblokowanie konta następuje po dokonaniu zwrotu wypożyczonych książek i uiszczeniu opłaty za niedotrzymanie terminu zwrotu.
10. Czytelnik do którego Biblioteka wysyła upomnienie pokrywa koszt jego wysłania.
11. W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do osób poręczających (rodziców i opiekunów prawnych).
12. Jeśli Czytelnik, mimo przesłanych upomnień nie dokonuje zwrotu wypożyczonych książek lub nie uiszcza należnych opłat Biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
13. Po rozpoczęciu postępowania windykacyjnego sprawy sankcji finansowych przejmuje windykator.
14. Dyrektor MBP w Gostyninie może jednorazowo umorzyć lub wycofać karę za nieterminowy zwrot lub należność windykacyjną w części lub w całości oraz wycofać sprawę z postępowania egzekucyjnego. Szczegółowe kryteria określa załącznik nr 3.
15. Przy wypożyczeniu książek szczególnie cennych bibliotekarz pobiera kaucję. Jej wysokość określa załącznik nr 1.
16. Z księgozbioru podręcznego i czasopism Czytelnik może korzystać tylko na miejscu.
17. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.

§ 3

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie zbiorów bibliotecznych

1. Z chwilą wypożyczenia książek Czytelnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność i zobowiązany jest do zwrotu materiałów bibliotecznych w oznaczonym terminie w stanie, w jakim zostały mu one wypożyczone.
2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów Czytelnik zobowiązany jest do odkupienia zagubionej książki lub zapłacenia jej równowartości nominalnej.
3. Jeśli Czytelnik zagubi lub zniszczy cześć dzieła wielotomowego pokrywa koszty odpowiadające cenie kompletu.
4. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia zbiorów bibliotecznych Biblioteka wydaje Czytelnikowi potwierdzenie wpłaty.


§ 4

Postawienia porządkowe i końcowe

1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem lub w przypadku osób do 16 roku życia, podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Regulamin udostępnia się do wglądu w miejscu powszechnie dostępnym w poszczególnych placówkach bibliotecznych oraz na stronie internetowej Biblioteki.
3. Użytkownik Biblioteki powinien zachować się w sposób zgodny z przyjętymi normami współżycia społecznego.
4. W pomieszczeniach bibliotecznych obowiązuje cisza i zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania telefonów komórkowych, wnoszenia posiłków i napojów oraz wprowadzania psów.
5. Czytelnik naruszający zasady zawarte w Regulaminie może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.
6. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą kierować pisemnie lub ustnie do kierowników działów lub bezpośrednio do dyrektora MBP w Gostyninie, ul. 18 Stycznia 2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 kwietnia 2016 roku.

 

 

 

                                Załącznik nr 1
                                                                     Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
                                                                        bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej
                                                              im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie

 

CENNIK OPŁAT REGULAMINOWYCH

Na podstawie art. 14 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) i Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie ustala się wysokości opłat pobieranych w Bibliotece:

1. Za przetrzymanie książek ponad ustalony termin

Za każdą wypożyczoną książkę za każdy dzień zwłoki – 10 gr.

2. Za wysłane upomnienia (znaczek i druk biblioteczny)

Koszty upomnień wysyłanych droga pocztową pobiera się według ustalonych cen:
list zwykły – 4 zł
list polecony – 6 zł
list za potwierdzeniem odbioru – 8 zł

3. Wysokość kaucji
a/ Od czytelników nie spełniających warunków zawartych w § 1 pkt 1 pobierane są od każdej wypożyczonej książki opłaty w formie kaucji, która podlega zwrotowi po oświadczeniu Czytelnika o rezygnacji z usług. Wysokość kaucji określa bibliotekarz.
b/ Przy wypożyczeniu książek szczególnie cennych Bibliotekarz może zarządać
kaucji w wysokości równowartości książki.
c/ W przypadku nie odebrania kaucji, po upływie roku od dnia zaprzestania korzystania z Biblioteki zostaje ona wpłacona na rzecz Biblioteki z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru.
d/ Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu.
e/ Zwrot kaucji następuje po oddaniu ostatniej z wypożyczonych książek.
f/ Biblioteka jest uprawniona do potrącenia z kaucji należnej kary
za przetrzymanie książki ponad określony w Regulaminie czas.
g/ Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów
bibliotecznych, przedłożenie oryginału druku wpłaty kaucji oraz uregulowanie
wszystkich należności wobec Biblioteki.

4. Wydanie duplikatu karty bibliotecznej: 5 zł.

 

 

                                Załącznik nr 2
                                                                     Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
                                                                        bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej
                                                              im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie

 

Zgłoszenie utraty karty

 

……………………………………
(nazwisko i imię)

……………………………………
( adres)

……………………………………

 

Zgłaszam zagubienie ( lub zniszczenie) karty bibliotecznej będącej własnością

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie.

 

                                                                       …………………………….
                                                                       (podpis)

 

 

                                 Załącznik nr 3
                                                                     Regulamin korzystania ze zbiorów i usług
                                                                        bibliotecznych Miejskiej Biblioteki Publicznej
                                                              im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie

Kryteria pomocnicze określające decyzję o umorzeniu należności za
przetrzymanie zbiorów bibliotecznych przez Czytelnika

1. Całkowite umorzenie kary następuje w wypadku:
a/ pomyłki Biblioteki,
b/ zgonu Czytelnika,
c/ szczególnego przypadku losowego.
2. Częściowe umorzenie kary następuje w wypadku, gdy:
a/ Czytelnik ma status bezrobotnego,
b/ Czytelnik jest osobą niepełnoletnią,
c/ Czytelnik jest emerytem, rencistą lub inwalidą,
d/ Czytelnik udokumentuje trudną sytuację materialną.
Częściowe umorzenie kary ( sięgającej kwoty powyżej 50 zł ) może nastąpić tylko na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
3. Warunkiem koniecznym przy podjęciu decyzji o częściowym umorzeniu jest zwrot przetrzymywanych zbiorów bibliotecznych.
4. Decyzje w sprawie umorzenia może podjąć jednoosobowo dyrektor Biblioteki.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU

§ 1. 
Prawo  korzystania

1.    Prawo korzystania z komputerów znajdujących się w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w Gostyninie przysługuje każdemu użytkownikowi Biblioteki po ukończeniu 14 roku życia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.    Czytelnia internetowa jest czynna w czasie otwarcia biblioteki. Na 15 minut przed jej zamknięciem  stanowiska komputerowe nie są udostępniane.
3.    Udostępnianie komputera poprzedzone jest okazaniem legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego, wpisaniem się użytkownika do zeszytu odwiedzin i otrzymaniem od bibliotekarza numeru stanowiska komputerowego.
4.    Z Internetu można korzystać maksymalnie 1 godzinę. Z programów Microsoft Office (World, Excell, Power Point itp.) do 2 godzin dziennie.
W przypadku większej grupy oczekujących czas ten może być skrócony przez dyżurującego bibliotekarza.
   5. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik. Bibliotekarze nie przeprowadzają szkoleń dla indywidualnych użytkowników w zakresie korzystania z internetu.
    6. Bibliotekarze mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika  przy komputerze.
    7.  W Czytelni należy zachować ciszę. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
    8. Okrycia wierzchnie należy zostawiać na wieszaku. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
9.    Przy stanowisku komputerowym przebywa tylko jedna osoba.